Köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från och med februari 2020 och ersätter tidigare av EUROSALESMAN® SWEDEN AB publicerade försäljningsvillkor. EUROSALESMAN® SWEDEN AB förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera dessa allmänna villkor, priser och övrig information på EUROSALESMAN® SWEDEN ABs webbplats utan föregående avisering. Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning mellan EUROSALESMAN® SWEDEN AB , org.nr 556670-8557, Reimersholmsgatan 79, 117 40 Stockholm (”EUROSALESMAN® SWEDEN AB”) och företagskund (”Kunden”) vid köp av produkter via EUROSALESMAN® SWEDEN ABS webbplats. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av avtalet mellan Kunden och EUROSALESMAN® SWEDEN AB som tecknats avseende sådant köp av produkter (”Avtalet”). Genom att genomföra ett köp hos EUROSALESMAN® SWEDEN AB via EUROSALESMAN® SWEDEN ABs webbplats accepterar Kunden dessa allmänna villkor. .

Priser, avgifter och fakturering

De produkter som presenteras på EUROSALESMAN® SWEDEN ABs webbplats utgör EUROSALESMAN® SWEDEN ABs ordinarie sortiment. Priserna på webbplatsen är angivna i Euro, exklusive moms. Priserna uppdateras i realtid. Kunden ska betala det pris och de eventuella avgifter som gäller vid beställningstidpunkten eller som i övrigt uttryckligen framgår av Avtalet. Betalning kan, efter genomförd godkänd kreditprövning, ske mot faktura som förfaller till betalning tio dagar från fakturadatumet. Alternativt skall betalning ske genom förskottsbetalning och EUROSALESMAN® SWEDEN AB har rätt att neka sådan försäljning fram till dess att förskottsbetalning skett. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Är Kund i dröjsmål med betalning har EUROSALESMAN® SWEDEN AB rätt att, efter skriftlig underrättelse därom till Kund, hålla inne leverans eller del av leverans till dess Kund erlagt fullständig betalning. Är Kund i dröjsmål med betalning i mer än 30 dagar efter det att EUROSALESMAN® SWEDEN AB uppmanat Kunden att betala förfallet belopp, får EUROSALESMAN® SWEDEN AB efter skriftlig underrättelse därom till Kunden häva Avtalet helt eller delvis avseende vid tidpunkten beställda men icke levererade produkter.

Leverans och leveransförsening

Leverans till kund skall från Eurosalesman®s sida ske utan dröjesmål, dock senast sju dagar efter mottagen betalning och leverans av korrekt och enligt villkor godkänt material från kund. Vid försenad leverans med mer än 30 dagar har Kunden rätt att genom skriftligt meddelande till EUROSALESMAN® SWEDEN AB häva köpet om sådan försening orsakats av EUROSALESMAN® SWEDEN AB. EUROSALESMAN® SWEDEN AB ska inte ha något ansvar för försening som orsakats av Kunden, så som exempelvis tillhandahållande av felaktigt material.

Ansvar för fel och reklamation

En produkt är felaktig om den avviker från vad som uppges om produktens egenskaper på EUROSALESMAN® SWEDEN Abs webbplats eller i annan skriftlig information från EUROSALESMAN® SWEDEN AB avseende produkten. Vid fel i produkt som går att upptäcka vid leverans ska Kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till EUROSALESMAN® SWEDEN AB, dock senast 10 dagar från Leveransdag. För det fall fel i produkt uppkommer vid en senare tidpunkt ska reklamation göras senast 10 arbetsdagar efter det att felet upptäcktes eller då felet borde ha upptäckts, dock i alla fall senast 12 månader efter Leveransdagen. Om reklamation inte har skett inom angiven tid har Kunden inte rätt att göra felpåföljd gällande. Föreligger fel åtar sig EUROSALESMAN® SWEDEN AB att, efter eget val med ovan begränsning, avhjälpa felet genom omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. EUROSALESMAN® SWEDEN ABs ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och Kunden kan inte rikta några andra anspråk mot EUROSALESMAN® SWEDEN AB med anledning av felet.

Kontakt

I samtliga ärenden rörande leverans, reklamation och dylikt ska Kund kontakta EUROSALESMAN® SWEDEN AB per e-post (adress anges på webbplatsen). Vid alla kontakter bör order- och fakturanummer samt ev. orsak för reklamation uppges.

Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Personuppgifter

EUROSALESMAN® SWEDEN AB kommer i anslutning till Kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner. EUROSALESMAN® SWEDEN AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kund lämnar till EUROSALESMAN® SWEDEN AB. Uppgifterna sparas i syfte att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt i marknadsföringssyfte. Kunden bekräftar att Kunden har informerat berörda kontaktpersoner hos Kunden om EUROSALESMAN® SWEDEN ABS behandling av deras personuppgifter och inhämtat erforderligt samtycke till sådan behandling. En särskild policy för hantering av personuppgifter återfinns på webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

EUROSALESMAN® SWEDEN AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter, hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man, eller minskad nytta av avtalet. EUROSALESMAN® SWEDEN AB ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av omöjlighet eller svårigheter att använda produkterna eller information eller för förlust av data. EUROSALESMAN® SWEDEN ABs skadeståndsansvar för skada, förlust, och skadeslöshetsförbindelse eller belopp som annars måste erläggas till kund som orsakats av eller i anslutning till EUROSALESMAN® SWEDEN ABs utförande av sina åtaganden, eller sådan underlåtenhet, oavsett om det orsakats under detta avtal eller på utomkontraktuell grund, är begränsat till kontraktsvärdet för den beställda produkt som gav upphov till anspråket.

Överlåtelse av Avtalet

EUROSALESMAN® SWEDEN AB får utan Kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet. I övrigt får Avtalet och/eller rättigheter och skyldigheter inte överlåtas utan motpartens godkännande.

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

Ändringar och tillägg

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Ändringar och tillägg till detta Avtal får endast åberopas mot part under förutsättning att denne skriftligen godkänt sådan ändring eller tillägg.

Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist rörande tolkning och tillämpning av Avtalet ska exklusivt avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.